Vedtak

Sykehuset Innlandets framtidige målbilde er vedtatt på tre beslutningsnivåer.

Tre beslutningsnivåer

  1. Helseministeren, foretaksmøte, 8. mars 2019Les protokoll her
  2. Helse Sør-Øst RHF, styrevedtak i sak 005-2019, 31. januar 2019Les protokoll her
  3. Sykehuset Innlandet HF, styrevedtak i sak 079-2017, 20. oktober 2017Les protokoll her


Helseministerens vedtak

«Foretaksmøtet godkjenner at Helse Sør-Øst RHF kan endre framtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet i tråd med sitt framtidige målbilde for Sykehuset Innlandet HF, jf. sak 005-2019 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF. Dette innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, et akuttsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av ett akuttsykehus og ett elektivt sykehus med døgnfunksjoner. Prehospitale tjenester og lokalmedisinske sentra skal videreutvikles.»

Dette innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, et akuttsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av ett akuttsykehus og ett elektivt sykehus med døgnfunksjoner.

Helseminister Bent Høie

Fant du det du lette etter?