HELSENORGE

Sykehuset Innlandet får midler til tjenesteinnovasjon

Helse Sør-Øst RHF har gitt midler til fire innovasjonsprosjekter i Sykehuset Innlandet. Prosjektene har fått til sammen 3,3 av en tildelingsramme på 14 millioner kroner.

​- Tildelingen er svært gledelig og jeg håper dette kan inspirere enda flere til å drive med tjenesteinnovasjon! Prosjektene som har fått midler, er gode eksempler som støtter oppunder helseforetaket sin strategi og setter retning for framtidens helsetjeneste, sier Ingeborg Hartz, direktør forskning i Sykehuset Innlandet. 

Alle de fire prosjektene som er tildelt midler, har tydelig forankring i de fire satsingsområdene i Sykehuset Innlandet sitt målbilde: Samhandling med primærhelsetjenesten, prioritering av desentraliserte spesialisthelsetjenester, utvikling av prehospitale tjenester og samling av spesialiserte helsetjenester.

 • ​​Implementering av VR-teknologi i rehabilitering

  Prosjektet skal innføre VR-teknologi som en integrert del av rehabiliteringstilbudet i Seksjon Rehabilitering Solås. Innovasjonen er en idé fra Sunnaas, som deltar i prosjektet.
 • ​Ny modell for integrerte helsetjenester i distriktene

  Prosjektet skal utarbeide en ny samhandlingsmodell i den akuttmedisinske kjeden som også tjener den kommunale helsetjenesten. Målet er å bidra til bedre ressursutnyttelse, økt kompetanse, og en mer integrert helsetjeneste i distriktene. Prosjektet er et samarbeid mellom divisjon prehospitale tjenester i Sykehuset Innlandet, Sel kommune og Helseinn.
 • Ny tjenestemodell for FACT med farmasøyt integrert

  Prosjektet skal gi brukere av FACT (fleksibel, aktiv, oppsøkende behandling) individtilpasset legemiddelinformasjon og optimalisert legemiddelbehandling ved å integrere klinisk farmasøyt i det tverrfaglige teamet. Sykehuset Innlandet samarbeider med Sykehusapotekene, NKROP og Helseinn i dette prosjektet.
 • Digital sårbehandling i Helse Sør-Øst

  Prosjektet skal skalere tjenestene på tvers av fire helseforetak for å etablere et likeverdig og kvalitetssikret tilbud til sårpasienter, uten uønsket variasjon i kvalitet, kostnad eller tilgjengelighet av tilbudet. I dette prosjektet samarbeider Sykehuset Innlandet med Vestre Viken, Sørlandet sykehus, Sunnaas og kommuner.

Helse Sør-Øst RHF lyste høsten 2021 ut midler til tjenesteinnovasjon i regionen. Søknadskriteriene vektla prosjekter som har relevans for viktige satsingsområder i Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst:

 • Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring 
 • Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester 
 • Redusere uønsket variasjon 
 • Mer tid til pasientrettet arbeid

Les mer om tildelingen av midler til innovasjonsprosjekter:

​Tildeling av 14 millioner til tjenesteinnovasjon i Helse Sør-Øst (helse-sorost.no)​