HELSENORGE
Forsker ser inn i mikroskop, illustrasjonsbilde

Forskning

Vår forskning skal være av høy kvalitet. Vi skal i særlig grad forske på temaer som er relevante for Sykehuset Innlandet og kommer pasientene til gode, gjennom bedre diagnostikk, behandling, omsorg, habilitering og rehabilitering. Sykehuset Innlandet har et aktivt forskningsmiljø med over 70 doktorgradsstipendiater, 18 postdoktorer, 11 forskningsgrupper og en rekke kliniske studier. 

​Forsknings​grupper og forskningssentre

​Alvorlig ps​ykisk sykdom

Forskningsgruppa Alvorlig psykisk sykdom har 15 medlemmer, hovedsakelig forskere med PhD og PhD-stipendiater, men også fagutviklingssykepleiere og erfaringskonsulenter/brukere. 

Gruppa har flere pågående og planlagte forskningsprosjekter, tett knyttet til klinikken. Hovedsakelig dreier det seg om forskning på psykose, inklusive selvforstyrrelser, traumer, nevrokognisjon, tvang og behandling. Det forskes også på akuttpsykiatri, prehospitale tjenester og depresjon. I prosjektet hesteassistert psykoterapi inkluderes ungdom med emosjonelle reguleringsvansker og selvskading i klinisk behandlingsforskning. 

Det er mye samarbeid innad i gruppa på ulike prosjekter. Vi har et stort nettverk av samarbeidspartnere, både lokalt med Høgskolen i Innlandet og NTNU, nasjonalt og internasjonalt. 

Vi fokuserer på å utvikle nye prosjekter hvor flere fra gruppen blir involvert og å knytte til oss nye PhD-stipendiater.

Forsknings​​gruppeleder 

Elisabeth Haug 
E-post: Elisabeth.Haug@sykehuset-innlandet.no

Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom

Det blir stadig flere eldre i Norge, og andelen eldre øker i forhold til antallet yngre. Innlandet har en spesielt aldrende befolkning sammenlignet med andre regioner i Norge. Med økende alder øker risikoen for sykdom, der både demens og kreft er store sykdomsgrupper. 

Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS) har som ambisjon å drive god, klinikknær forskning på eldres sykdommer og helse. 

Gjennom forskning på kreft hos eldre, urologi, ortopedi, demens, depresjon hos eldre, alkohol og rus hos eldre, og helsetjenester til eldre, ønsker vi å bidra med ny kunnskap til nytte for helsetjenesten, pasientene og samfunnet.

Forskningsgru​ppeleder

Sverre Bergh​ 
E-post: Sverre.Bergh@sykehuset-innlandet.no​

Finn kontaktinformasjon og mer om Forskningssenter for aldersrelatert funksjon​ssvikt og sykdom (AFS)​

Les mer om forskning på aldersrelate​rt funksjonssvikt og sykdom

​​​Forsknin​​gssent​er for eksistensiell helse 

Det er et økende fokus på de eksistensielle sidene ved helse og helsetjenester, blant annet uttrykt gjennom WHOs strategier. Mye forskning viser betydningen av eksistensiell helse for utredning og behandling og for hvordan pasienter erfarer sykdom og store påkjenninger i livet. 

Eksistensiell helse er en samlebetegnelse for eksistensielle perspektiver, slik som personers kulturelle forutsetninger, tro og livssyn, måter å orientere seg på i ulike livssituasjoner og opplevelse av mening i livet. Når slike eksistensielle perspektiver relateres til helse, sykdom og behandling, kan eksistensiell helse brukes som en samlende betegnelse. 

Et sentralt temafelt gjelder pasienters erfaring av mening i livet eller meningstomhet, og hvordan viktige kilder til mening kan endre seg eller bli utilgjengelige under perioder med sykdom og behandling, noe som kan svekke pasienters evne til å tåle påkjenninger ved sykdom og behandling og til å bli bra igjen. 

Forskningssenteret har som ambisjon å drive god klinikknær forskning på betydningen av eksistensiell helse i sammenheng med biologisk, psykisk og sosial helse og gjennom det bidra til integrerte forståelser av helse og behandling. Forskningssenteret kan vise til forskning relatert til pasienter med demens, schizofreni og psykoselidelser, selvmordsrisiko, kreft, utviklingshemming og traumer, og ambisjonen er å bidra med ny kunnskap til nytte for pasienter, helsetjenesten og samfunnet. 

Forskningssenteret samarbeider med ledende internasjonale forskningsmiljøer på dette feltet.

Forskningsgruppel​​eder 

Lars Danbolt ​
E-post: Lars.Danbolt@sykehuset-innlandet.no​

Kontaktinformasjon og mer om Forskningssenter for eksistensiell helseLes mer om forskning på eksistensiell helse​

Global helse

Forskningsgruppa Global helse ble opprettet i 2022 av forskere som i mange år har vært involvert i forskningsprosjekter med globale perspektiver. 

I forskjellige populasjoner er fokus for forskningen å undersøke sammenhenger mellom ulike helsemessige utfordringer/sykdommer og hjernens utvikling. Det innebærer degenerative lidelser som demens, og forhold som påvirker den tidlige utviklingen av hjernen hos foster og barn. 

De helsemessige forholdene inkluderer ernæring, eksponering for miljøgifter, psykisk helse, inflammasjon og infeksjoner som HIV og tuberkulose.

Forskningsgruppeleder 

Knut Hestad 
E-post: Knut.Hestad@sykehuset-innlandet.no​

Helsetjenesteforskning: SAMPSYK

​SAMPSYK står for samhandlingsmodeller og lokalt psykisk helsearbeid for unge og voksne.

Den norske velferdsstaten er kjennetegnet av mange tjenester både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Det er en uttalt rettighet og verdi at du skal ha lik tilgang til tjenestene uavhengig av hvor du bor i landet, og hvilke tjenester du har behov for. En stor utfordring med det norske tjenestesystemet innenfor psykisk helse, er manglende koordinering mellom tjenestene og mangelen på sammenheng og helhet. 

For personer som har store og sammensatte tjenestebehov, er dette et ekstra stort problem. Det gjelder særlig personer med alvorlige psykiske lidelser, ofte rusproblemer, og med andre tilleggsproblemer. Disse personene har også utfordringer med tilknytning og tilhørighet til lokalsamfunn og storsamfunn. 

Det etterlyses mer forskning om hvordan samhandling og koordinering faktisk foregår, og hva som hemmer og fremmer helhetlige og integrerte tjenester. Det er også behov for forskning om marginaliserte grupper i samfunnet, og hva som kan fremme deltakelse og inklusjon i lokalsamfunnet.​ 

Forskningsgruppa tar utgangspunkt i dette utfordringsbildet, og vil gjennom forskning dekke temaer som omhandler helse- og omsorgstjenester til unge og voksne personer med psykiske lidelser og/eller rusproblemer, og som har store og sammensatte tjenestebehov. 

Forskningsgruppa har en tverrfaglig tilnærming, og er orientert mot både strukturelle, kontekstuelle, relasjonelle og individuelle forhold. Både kvalitative og kvantitative tilnærminger benyttes.

Forskningsgr​uppeleder 

Anne Landheim 
E-post: Anne.Signe.Landheim@sykehuset-innlandet.no

Mor og​​​ barn i Innlandet

Forskningsgruppa Mor og barn i Innlandet har medlemmer fra hele Norge, men består i hovedsak av forskere fra Sykehuset Innlandet. Hovedfokuset er mor og barns helse. 

Forskningen inkluderer store epidemiologiske studier, kliniske forsøk, utprøving av ny teknologi og bruk av biomarkører. Det samarbeides tett med forskere nasjonalt og internasjonalt. 

Formålet er å fremme forskning som kan bidra til bedre helse, diagnostikk og behandling av mødre og barn. 

Forskningsgruppa er forankret i den kliniske virksomheten ved Kvinneklinikken og Barne- og ungdomsavdelingen i divisjon Gjøvik-Lillehammer samt divisjon Medisinsk service i Sykehuset Innlandet​. 

Forskning​sgruppeled​​er

T​or Strand​​ 
E-post: Tor.Arne.Strand@sykehuset-innlandet.no

Utvalgte forskningsprosjekter

Innlandet helseregister ​for foreldre og barnVekst og helse i Oppland

Nevr​​outvikling

Forskningsgruppa Nevroutvikling ble etablert høsten 2017. Hovedmålsettingen er å styrke forskning på psykisk helse og livskvalitet hos barn og unge med ulike nevroutviklingsfortyrrelser på tvers av ulike forskningsmiljø.

Gjennom et slik samarbeid ønsker gruppen å samordne etablerte fagmiljøer med kompetanse innen både forskning og klinikk ved Sykehuset innlandet, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Innlandet.​

Forskning​sgruppeleder 

Erik​​​ Winther Skogli 
E-post: Erik.Winther.Skogli@sykehuset-innlandet.no

NKR​​OP ​

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) jobber for å sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innen fagområdet rusproblemer og psykiske lidelser.

Forsk​ningsgruppeleder 

Bjørn Stensrud 
E-post: Bjorn.Stensrud@sykehuset-innlandet.no​ 

Kontaktinformasjon og mer om NKROP

Nordic​ CFI Research Group

Kulturformuleringsintervjuet (KFI) fra DSM-5 er et personsentrert intervju hvor hensikten er å få frem pasientens erfaringer og forståelse av livssituasjon, sykdom og helse. Forskningsgruppen er nordisk og består av forskere og klinikere. 

Forskerne er involvert i prosjekter hvor KFI anvendes i ulike kliniske kontekster; senter for migrasjonshelse, allmennmedisin, sektproblematikk, BUP, rehabilitering, tidlig demens, TSB og palliasjon. 

De klinikerne som er med i gruppen har en særlig interesse for kulturelle perspektiver i utredning og behandling, og noen er involvert i utprøving av KFI ved sin enhet. 

Forskn​​ingsgruppeleder 

Sigrid Helene Kjørv​​​​en Haug 
E-post: Sigrid.Helene.K.Haug@sykehuset-innlandet.no

Ortopedisk​​ forskningsgruppe

Ortopedisk forskningsgruppe består av aktive forskere med tilknytning til Sykehuset Innlandet. 

Hovedmålet med forskningen er knyttet til pasientnære kliniske prosjekter som skal gi oss bedre kunnskap om optimal behandling av ortopediske sykdommer, skader og lidelser. 

Forskningen fokuserer også på utvikling av verktøy og behandlingsalgoritmer som kan gi bedre arbeidshverdag og øke kvaliteten i behandlingen.

Forskningsgruppeleder 

Greger Lønne 
E-post: Greger.Lonne@sykehuset-innlandet.no

​​SIM - psykisk helse

​​Forskningsgruppa SIM - psykisk helse samler ulike prosjekter som utvikler og undersøker effekten av simulering innen psykisk helse-feltet. 

Forskningsgruppa springer ut fra SIMInnlandets aktiviteter innen medisinsk simulering og utprøving av VR-basert simulering for å utvikle, styrke og vedlikeholde klinisk kompetanse, særlig det som omhandler kommunikasjon, samhandling og relasjonskompetanse. 

Forskningsgruppe​ledere

Kerstin Søderstrøm
E-post: Kerstin.Soderstrom@sykehuset-innlandet.no 

Maria Løvslette​n
E-post: Maria.Lovsletten@sykehuset-innlandet.no​

Vitenskapelige publikasjoner

Våre publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner som utgår fra Sykehuset Innlandet registreres i det nasjonale forskningsdokumentasjonssystemet Cristin. 

Oversikt over alle publikasjoner fra Sykehuset Innlandet (cristin.no)

Våre forskere

Oversikt over forskere i Sykehuset Innlandet med publikasjoner (cristin.no)

Forskningsprosjekter

Oversikt over aktive forskningsprosjekter (cristin.no)Oversikt over avsluttede forskningsprosjekter (cristin.no)

Forsknings- og innovasjonsnyheter

Er du forsker?

Forskningsstøtte

Skal du forske i Sykehuset Innlandet? Her finner du praktisk informasjon knyttet til gjennomføring av forskningsarbeid i helseforetaket.

For forskere


Fant du det du lette etter?