Samhandling

Nettverk

Styringsdata samhandling

"Styringsdata samhandling" gir oversikt over bruk av spesialisthelsetjenester i den enkelte kommune. Alle som ønsker det kan se rapportene som gir oversikt over utviklingen fra 2014, eller sammenligne status i egen kommune med andre.

Helse Sør-Øst (HSØ) eier og utvikler løsningen og er også ansvarlig for oppdatering av dataene hver måned. Løsningen vil være under videreutvikling fremover, og ny funksjonalitet vil implementeres fortløpende. Data hentes fra Norsk Pasientregister og Statistisk Sentralbyrå og omfatter perioden 2014-2018.

Løsningen inneholder foreløpig seks rapporter. Rapportene blir løpende oppdatert, i form av innhold og presentasjon. Vi arbeider også med å tilby en best mulig tilrettelegging av dataene for ulike brukergrupper (analyseperspektiv, overordnet ledelsesinfo, mm). Det er derfor fint med tilbakemeldinger.

I løpet av 2018 har HSØ, sammen med avdeling for samhandling i Sykehuset Innlandet, vært rundt i Innlandet og tilbudt opplæring i bruk av styringsdataene. Til sammen har vi vært på åtte ulike lokalisasjoner, hvor 20 kommuner, flere sykehus og over 40 personer har deltatt. Vi har også vært i alle de geografiske samarbeidsutvalgene for å informere om løsningen og mulighetene som ligger i styringsverktøyet.

Det vil også settes opp opplæring noen steder i Innlandet våren 2019.
Håper du finner verktøyet nyttig!

Du kan åpne den enkelte rapport ved å trykke på lenkene under:

Rapport - Min kommune somatikkRapport - Sammenlikning somatikkRapport - Min kommune reinnleggelser Rapport - Sammenlikning reinnleggelserRapport - Min kommune psykisk helse og rusRapport - Sammenlikning psykisk helse og rus

Kontakt

Har du spørsmål til innhold eller funksjonalitet i rapportene, ta primært kontakt med:
Silje Naustvik, rådgiver i avdeling for Samhandling og brukermedvirkning, mobil 997 44 327

Avtaler og rutiner


Tjenesteavtaler

01 Ansvar og oppgaver
02 Koordinerte tjenester
03 Ansvar og oppgaver ved inn- og utskrivning
04 Beskrivelse av kommunens ø-hjelpstilbud
05 Samarbeid om utdanning og forskning
06 Samarbeid om svangerskap, fødsel og barsel
07 Samarbeid om IKT
08 Samarbeid om forebygging
09 Omforente beredskapsplaner
10 Samarbeid om turnuslegetilsetting

Rutiner

01 Rutine for bruk av individuell plan.pdf
02 Rutine for innleggelse i SI
03 Rutine for varsling, meldingsutveksling
04 Rutine for følge fra kommunen
05 Rutine for gjensidig hospitering
06 Rutine om IKT, meldingsutveksling
07 Rutine for beredskapsplaner
08 Rutine for veiledningsplikt
09 Rutine for turnuslegetilsetting

Digital samhandling

Digital samhandling, eller elektronisk sending og mottak av dokumenter og meldinger, inkluderer elektronisk forsendelse av epikriser, kliniske henvisninger, pleie- og omsorgsmeldinger, svarmeldinger fra laboratoriet og røntgen et cetera.

Ta kontakt for å bli registrert for digital samhandling.

E-post: meldingsansvarlig@sykehuset-innlandet.no

Varsle gjerne Sykehuset Innlandet dersom:   

  • Det er endring på personell på legekontoret
  • Dere har et lengre driftsavbrudd
  • Det ikke er noen EDI-kommunikasjon
  • Dere bytter virksomhetssertifikat
  • Dere bytter journalsystem

E-post: meldingsansvarlig@sykehuset-innlandet.no


Til kommunene


Forskningsprosjekt: Eldre kreftpasienter som får strålebehandling

Alle kommunene i Hedmark og Oppland er invitert til å delta i forskningsprosjektet «Bedre livskvalitet og funksjon for eldre kreftpasienter som får strålebehandling».

Prosjektet utgår fra Stråleterapienheten ved SI Gjøvik og er et samarbeidsprosjekt mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Ønsket er å utvikle og teste en intervensjon rettet mot eldre kreftpasienter som får strålebehandling. Målet er å bedre livskvalitet og funksjon, og redusere behovet for offentlig hjelp for en stor og økende pasientgruppe som ofte har komplekse behov. Intensjonen er at intervensjonen også skal kunne være overførbar til andre grupper av eldre pasienter.

Les mer om prosjektet her

Tuberkulosekoordinatorer

Tuberkulosekoordinatorene i Sykehuset Innlandet kan kontaktes ved spørsmål om tuberkulose og tilbyr kurs/undervisning for helsepersonell. Intensjonen med tuberkulosekoordinatorfunksjonen er å fremme samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.


Ansvarsoppgaver

  • Bidra til at tuberkulosekontrollen fungerer i alle sine ledd, herunder at meldinger sendes som planlagt. Overvåke forekomsten av tuberkulose i regionen.
  • Etablere behandlingsplan for pasienten, samt koordinere individuell oppfølging og behandling i samarbeid med behandlende spesialist, pasienten og kommunelegen.
  • Delta i opplæring av helsepersonell.


Kontaktinformasjon

Behandlingsinformasjon og kontaktinformasjon til tuberkulosekoordinatorer


Nyttige lenker

Land med høy forekomst av tuberkuloseForskrift om tuberkulosekontrollVaksine mot tuberkulose (BCG)Henvisning til spesialisthelsetjenestenTuberkulose på andre språkTuberkuloseveilederen Undervisningspakke for helsepersonell og lærere


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.