Pasient i sykehusseng, illustrasjonsbilde

Om oss

Sykehuset Innlandet har ansvaret for den offentlige spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Innlandet. Virksomheten omfatter spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern, spesialisert rusbehandling og prehospitale tjenester. Vi er ett av elleve helseforetak som inngår i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Vår vi​​sjon

Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det.

Vår virkso​​mhetsidé

​Sykehuset Innlandet skaper pasientens helsetjeneste gjennom å gi trygg og god behandling nærmest mulig der pasienten bor. 

Fagmiljøer i foretaket videreutvikler og forbedrer behandlingstilbudene i samarbeid med brukere, kommunene, fastleger og andre som yter helsetjenester. 

Sykehuset Innlandet skal samle spesialiserte helsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling, videreføre desentralisering av helsetjenester, styrke samhandlingen med primærhelsetjenesten og videreutvikle prehospitale tjenester.​ 

Våre ver​​dier

 • Kvalitet
 • Trygghet​
 • Respekt​

Våre op​​pga​ver

Sykehusenes lovpålagte oppgaver er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning samt opplæring av pasienter og pårørende. ​


På flere steder

Sykehuset Innlandet har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet.

Vi har fem somatiske sykehus, to sykehus for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), to lokalmedisinske sentre og ett desentralisert spesialistsenter, distriktspsykiatrisk virksomhet ti steder, barne- og ungdomspsykiatrisk døgnbehandling tre steder, åtte barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, to enheter for habilitering, tre enheter for rehabilitering, 26 ambulansestasjoner og luftambulansebase på Dombås.

Oversikt over alle behandlingssteder

Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF har godkjent at sykehusstrukturen i Innlandet endres i tråd med vedtatt målbilde.
Les om videreutvikling av Sykehuset Innlandet (helse-sorost.no)

Organisering og ledelse

Sykehuset Innlandet er organisert med åtte divisjoner. I tillegg har vi fire stabsområder og ett prosjektområde. 

Administrerende direktør, stabsdirektører og divisjonsdirektører utgjør Sykehuset Innlandets foretaksledelse. 

Oversikt over foretaksledelsen

Oversikt over divisjons- og stabsdirektører og avdelingssjefer​​​​

Styret

Styret er Sykehuset Innlandets øverste organ. Styrets oppgaver er knyttet til forbedring av kvalitet og tjenesteinnhold, utvikling av strategi og mål, kontroll av driften og evaluering.

Mer om styret og styresaker

Råd, utvalg ​og verv

Brukerutvalget i Sykehuset InnlandetUngdomsrådet i Sykehuset InnlandetVernetjenesten i Sykehuset InnlandetForetakstillitsvalgte i Sykehuset Innlandet

Nøkkeltall og fakta

 • Opptaksområde fordelt på 42 kommuner og cirka 338 000 innbyggere
 • Om lag 9 000 ansatte
 • Årlig budsjett på om lag 9,9 milliarder kroner
 • Innlandets største kompetansemiljø
 • Det engelske navnet på helseforetaket er Innlandet Hospital Trust

Grønt sykehus

Sykehuset Innlandet er miljøsertifisert etter ISO 14001:2015. Sertifiseringen innebærer at det er etablert et miljøstyringssystem som bidrar til at helseforetaket kjenner til sine viktigste miljøaspekter, og at det jobbes aktivt for å forebygge uheldige påvirkninger på det ytre miljøet.

Sykehuset Innlandets miljømål 2021-2024

 • Vern av det ytre miljø mot forurensning ved å redusere forbruk av ressurser.
 • Reduksjon av matavfall i Sykehuset Innlandet med 3 prosent i forhold til tall fra 2019.
 • Vi skal redusere vår miljøpåvirkning på mennesker og miljø ved å ha kontroll på og redusere utslipp av miljøskadelige kjemikalier og legemidler.
 • Vårt CO²-utslipp skal reduseres med 2 prosent i forhold til tall fra 2017.
 • Alle medarbeidere skal være kjent med Sykehuset Innlandets miljøpolitikk.

Krav og føringer

Det samlede styringsbudskapet for Sykehuset Innlandet kommer gjennom nasjonale og regionale krav og føringer:

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 (PDF, regjeringen.no) Regional utviklingsplan 2040​ (helse-sorost.no)​​ Oppdrag og bestilling 2023 for Sykehuset Innlandet (PDF, helse-sorost.no)

I tillegg kommer våre egne mål og strategier, som utarbeides på bakgrunn av de nasjonale og regionale føringene:

Les om våre mål og strategier

Nyheter

Fant du det du lette etter?