Om oss

Sykehuset Innlandet har ansvaret for den offentlige spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Innlandet. Virksomheten omfatter spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern, spesialisert rusbehandling og prehospitale tjenester. Vi er ett av elleve helseforetak som inngår i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Vår visjon

Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det.

Vår virksomhetsidé

 • Pasientbehandling
 • Utdanning
 • Forskning
 • Opplæring av pasienter og pårørende

Våre verdier

 • Åpenhet og involvering
 • Respekt og forutsigbarhet
 • Kvalitet og kunnskap


På flere steder

Sykehuset Innlandet har virksomhet på 42 steder i Innlandet med sine fem somatiske sykehus, to sykehus for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), to lokalmedisinske sentre og ett desentralisert spesialistsenter, distriktspsykiatrisk virksomhet ti steder, barne- og ungdomspsykiatrisk døgnbehandling tre steder, åtte barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, to enheter for habilitering, tre enheter for rehabilitering, 26 ambulansestasjoner og luftambulansebase på Dombås. Opptaksområdet består av 44 kommuner med et totalt befolkningsgrunnlag på 346 000 innbyggere per 2020.

Oversikt over alle behandlingssteder
   
Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF har godkjent at sykehusstrukturen i Innlandet endres i tråd med vedtatt målbilde.
Les om videreutvikling av Sykehuset Innlandet (helse-sorost.no)

Nøkkeltall og fakta

 • Ved utgangen av 2019 var antall årsverk til sammen 6 656, med 8 768 ansatte.
 • Eiendomsmassen utgjør omlag 338 000 m².
 • Omsetningen er på om lag 8,5 milliarder kroner.
 • Det engelske navnet på helseforetaket er Innlandet Hospital Trust.

Årsrapport

Årsrapport 2019 (PDF)

Klikk på bildet for å lese årsrapport for 2019 (PDF)

Grønt sykehus

Sykehuset Innlandet ble sertifisert som Grønt sykehus etter standarden ISO-14001 i 2015. I 2017 ble vi resertifisert etter den nye standarden ISO-14001-2015.

Sykehuset Innlandets miljømålsettinger 2018-2020:

 • Redusere vårt forbruk av ressurser og forbruksmateriell.
 • Redusere miljøpåvirkning på mennesker og miljø ved å ha kontroll på og redusere utslipp av miljøskadelige kjemikalier og legemidler.

Sykehuset Innlandets miljøpolitikk

Vi skal redusere vår påvirkning på det ytre miljø gjennom forebygging og systematisk forbedring på alle nivå. Dette skal skje gjennom aktivt arbeid innenfor vesentlige miljøaspekter ved å sette miljømål og lage handlingsplaner som støtter opp om organisasjonens miljøpolitikk.

Sykehusets ledere skal i samarbeid med sine medarbeidere og samarbeidspartnere utføre oppgaver på en miljøvennlig måte, og drive virksomheten i henhold til foretakets gjeldende klima- og miljøplanprogram og til kravene i ISO 14001-2015-standarden.

Dette vil Sykehuset Innlandet oppnå ved å:

 • Sette miljømål og lage handlingsprogram som støtter opp om Sykehuset Innlandets miljøpolitikk og strategiske planer.
 • Motivere alle våre medarbeidere til å utføre sine oppgaver på en miljøvennlig og ansvarlig måte.


Miljørapport for Sykehuset Innlandet 2018 (PDF)

 

Nyheter

Fant du det du lette etter?