Om oss

Sykehuset Innlandet har ansvaret for den offentlige spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Innlandet. Virksomheten omfatter spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern, spesialisert rusbehandling og prehospitale tjenester. Vi er ett av elleve helseforetak som inngår i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Vår visjon

Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det.

Vår virksomhetsidé

 • Pasientbehandling
 • Utdanning
 • Forskning
 • Opplæring av pasienter og pårørende

Sykehuset Innlandet skal gi trygg og god behandling nærmest mulig der pasienten bor. Oppgavene skal utføres i et effektivt samarbeid mellom kompetente fagmiljøer.

Våre verdier

 • Åpenhet og involvering
 • Respekt og forutsigbarhet
 • Kvalitet og kunnskap


På flere steder

Sykehuset Innlandet har virksomhet på 40 steder i Innlandet med sine fem somatiske sykehus, to sykehus for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), to lokalmedisinske sentre og ett desentralisert spesialistsenter, distriktspsykiatrisk virksomhet ti steder, barne- og ungdomspsykiatrisk døgnbehandling tre steder, åtte barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, to enheter for habilitering, tre enheter for rehabilitering, 26 ambulansestasjoner og luftambulansebase på Dombås.

Det er rundt 346 000 innbyggere i opptaksområdet fordelt på 42 kommuner i Innlandet. I tillegg kommer kommunene Røros og Holtålen i Trøndelag som får sitt lokalsykehustilbud ved sykehuset på Tynset.

Oversikt over alle behandlingssteder
   
Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF har godkjent at sykehusstrukturen i Innlandet endres i tråd med vedtatt målbilde.
Les om videreutvikling av Sykehuset Innlandet (helse-sorost.no)

Nøkkeltall og fakta

 • Sykehuset Innlandet hadde i 2020 gjennomsnittlig 6 798 årsverk og 8 905 ansatte.
 • Eiendomsmassen utgjorde i 2020 om lag 338 000 m².
 • Omsetningen i 2020 var på om lag 8,3 milliarder kroner.
 • Det engelske navnet på helseforetaket er Innlandet Hospital Trust.

Føringer og strategier

Eksterne føringer

Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019 (regjeringen.no)Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 (regjeringen.no)Regional utviklingsplan 2035 (helse-sorost.no)

Mål og strategier

Utviklingsplan 2018-2035 (PDF)Virksomhetsstrategi 2021-2024 (PDF)Økonomisk langtidsplan 2021-2024 (PDF)

Årsrapport

Bildet viser forsiden av Sykehuset Innlandets årsrapport for 2020

Klikk på bildet for å lese Sykehuset Innlandets årsrapport for 2020 (PDF)


Grønt sykehus

Sykehuset Innlandet er miljøsertifisert etter ISO 14001:2015. Sertifiseringen innebærer at det er etablert et miljøstyringssystem som bidrar til at helseforetaket kjenner til sine viktigste miljøaspekter, og at det jobbes aktivt for å forebygge uheldige påvirkninger på det ytre miljøet.

Sykehuset Innlandets miljømål 2021-2024

 • Vern av det ytre miljø mot forurensning ved å redusere forbruk av ressurser.
 • Reduksjon av matavfall i Sykehuset Innlandet med 3 prosent i forhold til tall fra 2019.
 • Vi skal redusere vår miljøpåvirkning på mennesker og miljø ved å ha kontroll på og redusere utslipp av miljøskadelige kjemikalier og legemidler.
 • Vårt CO²-utslipp skal reduseres med 2 prosent i forhold til tall fra 2017.
 • Alle medarbeidere skal være kjent med Sykehuset Innlandets miljøpolitikk.

 

Nyheter

Fant du det du lette etter?