HELSENORGE
Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet 2022-2039

Utviklingsplan

Sykehuset Innlandets utviklingsplan beskriver hvordan vi i samarbeid med kommunene vil utvikle virksomheten for å møte framtidig behov for spesialisthelsetjenester, innenfor de rammene vi har. 

Styret vedtok torsdag 28. april 2022 Utviklingsplan 2022-2039 for Sykehuset Innlandet.  

Hovedmålet i planen er: Sammen for vår felles helsetjeneste, for riktig pasientbehandling, gjennom nye arbeidsformer i et godt arbeidsmiljø. 

De strategiske satsingsområdene er kompetanse, digitalisering og nye arbeidsformer, samt å styrke og videreutvikle samarbeidet med primærhelsetjenesten gjennom Helsefellesskap Innlandet. 

​​I tillegg til å være Sykehuset Innlandets øverste strategiske dokument, er utviklingsplanen vårt innspill til regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst og Nasjonal helse- og sykehusplan. 

Utviklingsplan rulleres hvert fjerde år. Utviklingsplan 2018-2035 (PDF) ble godkjent 27. april 2018. ​


Hva er en utviklingsplan?

Sykehuset Innlandets nåværende utviklingsplan ble utarbeidet i 2018 for tidsperioden 2018-2035. Utviklingsplanen er helseforetakets øverste strategiske dokument. Planen beskriver hvordan vi vil utvikle virksomheten vår for å møte framtidige behov for spesialisthelsetjenester for befolkningen i opptaksområdet. Utviklingsplanen skal peke på ønsket utviklingsretning og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens utfordringer. 

Mandat

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i april 2021 at helseforetakene og de private ideelle sykehusene med eget opptaksområde i Helse Sør-Øst, skal oppdatere sine utviklingsplaner innen 1. mai 2022. 

Helse Sør-Øst RHF har gitt følgende føringer for arbeidet: 

Organisering

Ansvaret for oppdatering av utviklingsplanen er lagt inn under programdirektør for organisasjonsutviklingsprogrammet og sees i sammenheng med delprogrammet for overordnet konsept. Det opprettes en redaksjon for oppdatering av utviklingsplanen i programstaben. Arbeidet med utviklingsplanen ledes av Randi Lilleengen Beitdokken. 

Kommuner, brukere, ansatte, vernetjeneste og andre interessenter skal være involvert i arbeidet. Forslaget forankres gjennom møter og workshops, i all hovedsak i tilknytning til høringsperioden.

Forhold til framtidig målbilde

​Konseptfasen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet og organisasjonsutviklingsprogrammet henger tett sammen. Arbeidet med utviklingsplanen er derfor organisert under organisasjonsutviklingsprogrammet for å sikre synergier i utviklingsarbeidet.

En oppdatering av dagens utviklingsplan må følge føringene som framkommer i konkretisering av virksomhetsinnhold i ny sykehusstruktur, jamfør styresak 042-2021 Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – konkretisering av framtidig målbilde (PDF).

Oppdateringen av utviklingsplanen til Sykehuset Innlandet vil foregå parallelt med oppstart av konseptfase for ny sykehusstruktur og utviklingen av Mjøssykehuset. 

Mer om framtidig sykehusstruktur ​​

Nasjonale og regionale føringer

Sykehuset Innlandets strategier og føringer

Virksomhets​strategi (PDF)Økonomisk langtidsplan (PDF)Framtidig sykehusstruktur

Status

Mai 2022

Sykehuset Innlandets vedtatte utviklingsplan​​ oversendes Helse Sør-Øst RHF innen 1. mai.​​ 

Apr​​il 2022

Styr​et vedtok torsdag 28. april 2022 Utviklingsplan 2022-2039 for Sykehuset Innlandet.​

Sak 031-​2022 Vedlegg Utviklingsplan 2022-2039 (PDF)

Desember 2021

I desember 2021 inviterte Sykehuset Innlandet til en høring som gjaldt Utviklingsplan 2022-2039, en oppdatering av Utviklingsplan 2018-2035. Høringsfristen var 20. mars 2022. 

Les alt om høringen

Novembe​r​​ 2021

Gitt informasjon og mottatt innspill i ledersamling divisjon Tynset, dialogkonferanse for brukerorganisasjoner, ledermøte i Sykehuset Innlandet og i arbeidsmøte nummer to med tverrfaglig ekspertgruppe. Deltatt på flere digitale konferanser som gjenspeiler utviklingstrekk for helsetjenesten i årene som kommer. 

Arbeider med å sammenfatte første helhetlige utkast til oppdatert utviklingsplan.  

Ok​​tober​ 2021

Gitt informasjon og mottatt innspill i TV 20, GSU og OSU, divisjonsvise ledermøter og ledermøte i Sykehuset Innlandet og arbeidsmøter for oppdatering av fakta internt i Sykehuset Innlandet. 

September 2​021

Gitt informasjon og mottatt innspill​ i fagrådsledermøte, TV 20 møte, ledermøte i Sykehuset Innlandet og gjennomført første workshop med ekspertgruppen. Startet oppdatering av fakta i planen via stabsressurser i Sykehuset Innlandet. 

August 2021

Styret i Sykehuset Innlandet behandlet plan for arbeidet med utviklingsplan 2022-2039. 

Plan for arbeidet med utviklingsplan 2022-2039 (PDF, helse-sorost.no)

Kontakt

Har du spørsmål om utviklingsplanen, hvordan du kan involvere deg i arbeidet eller konkrete innspill? Ta gjerne kontakt med prosjektleder.

Randi Lilleengen Beitdokken

E-post: Randi.Lilleengen.Beitdokken@sykehuset-innlandet.no​

Framdriftsplan

 1. April 2021

  Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtar at helseforetakene og de private ideelle sykehusene med eget opptaksområde i Helse Sør-Øst, skal oppdatere sine utviklingsplaner innen 1. mai 2022.

  Les hele styresaken (PDF, helse-sorost.no)
 2. August 2021

  Styret i Sykehuset Innlandet behandler plan for arbeidet med utviklingsplan 2022-2039.

  Les hele styresaken (PDF)
 3. Desember 2021

  Forslag til utviklingsplan legges fram for styret i Sykehuset Innlandet. Forslaget sendes på høring.

  Se nettside om høringen
 4. April 2022

  Styret i Sykehuset Innlandet behandler utviklingsplan 2022-2039.

  Les utviklingsplanen (PDF)
 5. Mai 2022

  Oversendelse av godkjent utviklingsplan til Helse Sør-Øst RHF.

Fant du det du lette etter?