Helsenorge
Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet 2018-2035

Utviklingsplan

Sykehuset Innlandets utviklingsplan beskriver hvordan vi skal utvikle tjenestene våre på vei inn i en ny sykehusstruktur. Vi ønsker å bidra til en helhetlig helsetjeneste sammen med kommunene. 

 I desember 2021 inviterer Sykehuset Innlandet til en høring som gjelder Utviklingsplan 2022-2039, en oppdatering av Utviklingsplan 2018-2035. Høringsfristen er 20. mars 2022.

Les om høringen her!


Den gjeldende utviklingsplanen, som gjelder for perioden 2018–2035, legger vekt på hvordan nye arbeidsformer, økt samhandling og teknologi kan legge til rette for helhetlige pasientforløp. Utviklingsplan 2018-2035 ble godkjent 27. april 2018. ​

I tillegg til å være Sykehuset Innlandets øverste strategiske dokument, er utviklingsplanen vårt innspill til regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst og Nasjonal helse- og sykehusplan.


Hva er en utviklingsplan?

Sykehuset Innlandets nåværende utviklingsplan ble utarbeidet i 2018 for tidsperioden 2018-2035. Utviklingsplanen er helseforetakets øverste strategiske dokument. Planen beskriver hvordan vi vil utvikle virksomheten vår for å møte framtidige behov for spesialisthelsetjenester for befolkningen i opptaksområdet. Utviklingsplanen skal peke på ønsket utviklingsretning og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens utfordringer. 

Mandat

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i april 2021 at helseforetakene og de private ideelle sykehusene med eget opptaksområde i Helse Sør-Øst, skal oppdatere sine utviklingsplaner innen 1. mai 2022. 

Helse Sør-Øst RHF har gitt følgende føringer for arbeidet: 

 • Det skal gjennomføres en høring før planen styrebehandles i helseforetaket og oversendes til Helse Sør-Øst RHF. 
 • Kommuner, brukere, ansatte, vernetjeneste og andre interessenter skal involveres i arbeidet.
 • Revidert veileder for arb​eidet med utviklingsplaner skal legges til grunn for helseforetakenes arbeid med lokale utviklingsplaner.

Organisering

Ansvaret for oppdatering av utviklingsplanen er lagt inn under programdirektør for organisasjonsutviklingsprogrammet og sees i sammenheng med delprogrammet for overordnet konsept. Det opprettes en redaksjon for oppdatering av utviklingsplanen i programstaben. Arbeidet med utviklingsplanen ledes av Randi Lilleengen Beitdokken. 

Kommuner, brukere, ansatte, vernetjeneste og andre interessenter skal være involvert i arbeidet. Forslaget forankres gjennom møter og workshops, i all hovedsak i tilknytning til høringsperioden.

Forhold til framtidig målbilde

​Konseptfasen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet og organisasjonsutviklingsprogrammet henger tett sammen. Arbeidet med utviklingsplanen er derfor organisert under organisasjonsutviklingsprogrammet for å sikre synergier i utviklingsarbeidet.

En oppdatering av dagens utviklingsplan må følge føringene som framkommer i konkretisering av virksomhetsinnhold i ny sykehusstruktur, jfr styresak 042-2021 Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – konkretisering av framtidig målbilde. Oppdateringen av utviklingsplanen til Sykehuset Innlandet vil foregå parallelt med oppstart av konseptfase for ny sykehusstruktur og utviklingen av Mjøssykehuset. 

Mer om framtidig målbilde ​​

Nasjonale og regionale føringer

Sykehuset Innlandets strategier og føringer

Virksomhets​strategi (PDF)Økonomisk langtidsplan (PDF)Framtidig sykehusstruktur

Status

November​​ 2021

Gitt informasjon og mottatt innspill i ledersamling divisjon Tynset, dialogkonferanse for brukerorganisasjoner, ledermøte SI og i arbeidsmøte nummer to med tverrfaglig ekspertgruppe. Deltatt på flere digitale konferanser som gjenspeiler utviklingstrekk for helsetjenesten i årene som kommer. 
Arbeider med å sammenfatte første helhetlige utkast til oppdatert utviklingsplan. 

Ok​​tober 2021

Gitt informasjon og mottatt innspill i TV 20, GSU og OSU, divisjonsvise ledermøter og ledermøte SI og arbeidsmøter for oppdatering av fakta internt i SI. 

September 2021

Gitt informasjon og mottatt innspill​ i fagrådsledermøte, TV 20 møte, ledermøte SI og gjennomført første workshop med ekspertgruppen. Startet oppdatering av fakta i planen via stabsressurser i SI. 

August 2021

Styret i Sykehuset Innlandet behandlet plan for arbeidet med utviklingsplan 2022-2039.

Les hele styresaken:
Plan for arbeidet med utviklingsplan 2022-2039 (PDF)

Kontakt

Har du spørsmål om utviklingsplanen, hvordan du kan involvere deg i arbeidet eller konkrete innspill?

Kontakt gjerne prosjektleder Randi.Lilleengen.Beitdokken@sykehuset-innlandet.no​.​

Framdriftsplan

 1. April 2021

  Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtar at helseforetakene og de private ideelle sykehusene med eget opptaksområde i Helse Sør-Øst, skal oppdatere sine utviklingsplaner innen 1. mai 2022.

  Les hele styresaken
 2. August 2021

  Styret i Sykehuset Innlandet behandler plan for arbeidet med utviklingsplan 2022-2039.

  Les hele styresaken
 3. Desember 2021

  Forslag til utviklingsplan legges fram for styret i Sykehuset Innlandet.

  Forslaget sendes på høring.

  Se nettsiden om høringen her!
 4. April 2022

  Styret i Sykehuset Innlandet behandler utviklingsplan 2022-2039.

 5. Mai 2022

  Oversendelse av godkjent utviklingsplan til Helse Sør-Øst RHF.

Fant du det du lette etter?