Utviklingsplan

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet 2018-2035

Utviklingen av pasientens helsetjeneste på vei mot en ny sykehusstruktur beskrives i en ny utviklingsplan for Sykehuset Innlandet. Den legger vekt på hvordan nye arbeidsformer, økt samhandling og teknologi kan legge til rette for helhetlige pasientforløp.

Etter høringsmøter med brukere, ansattrepresentanter, kommuner og samarbeidsutvalg ble utviklingsplanen godkjent i Sykehuset Innlandet 27. april:

Utviklingsplan 2018-2035 (PDF)


Hva er en utviklingsplan?

En utviklingsplan beskriver rammene for hvordan Sykehuset Innlandet skal møte pasientene i årene som kommer. Utviklingsplanen har en langsiktig tidshorisont, men vektlegger utviklingen de kommende ti årene. I arbeidet med utviklingsplanen har vi involvert brukere, kommuner, tillitsvalgte og andre interessenter.

I april 2018 leveres utviklingsplanen til Helse Sør-Øst RHF, som skal behandle den i sammenheng med planene fra de andre helseforetakene i regionen. Deretter skal Helse Sør-Øst i løpet av 2018 utarbeide en samlet utviklingsplan for regionen.

Utviklingsplaner for de fire helseregionene skal danne grunnlag for revidering av Nasjonal helse- og sykehusplan i 2019.

Mandat

Utviklingsplanen skal bidra til at Sykehuset Innlandet videreutvikler pasientens helsetjeneste gjennom velfungerende pasientforløp og endring av måter å arbeide og samhandle på.

Utviklingsplanen må ses i sammenheng med Sykehuset Innlandets mål om god samhandling med primærhelsetjenesten, desentralisering av spesialisthelsetjenester, økt prehospital satsing og etablering av Mjøssykehuset. Videre skal planen fokusere på Sykehuset Innlandets valgte strategi om forløpstenkning.

Arbeidet med utviklingsplanen skal bygge på idéfasen for ny sykehusstruktur og kan ikke gå på tvers av retning og innhold i idéfaserapporten. Utviklingsplanen må gå lenger innenfor organisering og arbeidsformer, særlig for de ti første årene av planperioden.

Organisering

Arbeidet med utviklingsplanen er organisert som et prosjekt med styringsgruppe og prosjektgruppe.

Styringsgruppen ledes av administrerende direktør og består av ledergruppa i Sykehuset Innlandet, to representanter fra Brukerutvalget, to representanter fra KS Hedmark og Oppland, en representant fra Høgskolen i Innlandet, en representant fra NTNU Gjøvik, foretakshovedverneombudet og to foretakstillitsvalgte.

Direktør medisin og helsefag Ellen H. Pettersen er prosjektansvarlig. Prosjektgruppen ledes av prosjektleder Ane Kaurstad.

Forhold til framtidig målbilde

Sykehuset Innlandet tok i 2017 stilling til et framtidig målbilde med et samlet tilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i en modell med ett stort akuttsykehus, kalt Mjøssykehuset.

Vedtaket ble gjort på bakgrunn av en omfattende idéfaseutredning, som drøfter faglige utviklingstrekk og langsiktige endringsbehov.

I idéfasen ble det gjennomført en høringsprosess med deltakelse fra brukere, offentlige instanser, arbeidstakerorganisasjoner, politiske partier og andre.

Les mer om framtidig sykehusstruktur her

Utviklingsplanen berører mange av de samme interessentene som idéfasen, men har et annet tidsperspektiv. Utviklingsplanen vektlegger perioden fram til den nye sykehusstrukturen er etablert.

Framdrift

Framdriften i arbeidet med utviklingsplanen er tilpasset Sykehuset Innlandets arbeid med framtidig sykehusstruktur.

Sykehuset Innlandet startet planleggingen av arbeidet med utviklingsplanen i september 2017 og legger følgende overordnede framdriftsplan til grunn for det videre arbeidet:

 1. Oktober

  Beslutning om organisering og ressurser. Interessentanalyse. Kommunikasjonsplan.

 2. November

  Prosjektleder tiltrer. Dialogmøter med fagråd, brukerutvalg, tillitsvalgte og faste organer i Sykehuset Innlandet. Konstituering av styringsgruppen.

 3. Desember

  Godkjenning av prosjektdirektiv. Workshop 1 med kommuner, fastleger, Høgskolen i Innlandet og NTNU i Gjøvik. Informasjon om utviklingsplanen på nett. Etablering av fire tverrfaglige grupper. Møter med divisjonenes ledergrupper.

 4. Januar

  Workshop 2 med interessenter. Tilsvar sju fagområder i henhold til veileder. Leveranser fra de tverrfaglige arbeidsgruppene og andre bidragsytere. Utarbeide forslag til utviklingsplan.

 5. Februar

  Dialogmøter med geografiske samarbeidsutvalg, fagmiljøer, ledergrupper, brukere og tillitsvalgte.

 6. Mars

  Ferdigstille utkast til utviklingsplan. Høringsmøter med utvalgte interessentgrupper. Ekstern kvalitetssikring. Dialogmøte 3 med Helse Sør-Øst.

 7. April

  Oversendelse av forslag til utviklingsplan til Helse Sør-Øst 15. april. Styrebehandling 27. april. Deretter oversendelse av godkjent utviklingsplan til Helse Sør-Øst.

 

Nasjonale og regionale føringer

Nasjonal helse- og sykehusplanVeileder for helseforetakenes arbeid med utviklingsplaner (PDF)

Sykehuset Innlandets strategier og føringer

Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi 2018-2021 (PDF)Idéfaserapport (PDF)Styresak 079-2017: Godkjenning av idéfaserapport med anbefaling om framtidig målbilde (PDF)

Status

April 2017

 • Dialogmøte med Helse Sør-Øst RHF 6. april

Oktober 2017

 • Dialogmøte med Helse Sør-Øst RHF 30. oktober

November 2017

 • Administrerende direktør har møte med Overordnet samarbeidsutvalg (OSU)
 • Orientering om Utviklingsplan til Sykehuset Innlandets politiske refeansegruppe 3. november
 • Prosjektleder er i gang med arbeidet

Desember 2017

 • Styringsgruppen vedtar prosjektdirektiv for utviklingsplanen
 • Fagpersoner fra ulike yrkesgrupper, fagmiljø og behandlingssteder har meldt seg til arbeidsgrupper. De tverrfaglige arbeidsgruppene skal utrede fire pasientforløp:
  • God start
  • Den alvorlig syke pasienten
  • Den eldre pasienten
  • Helhetlig tilnærming – integrering psykisk helsevern og somatikk
 • Workshop 8. desember:
  • Deltakere fra kommuner, praksiskonsulenter, Høgskolen i Innlandet, NTNU Gjøvik, fylkesleger, fagrådsledere, Pasient- og brukerombudet, Brukerutvalget, Overlegeforeningen, Yngre legers forening, Norsk sykepleierforbund, lokalmedisinske sentre og utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark og Oppland
  • Se fullt program og les mer om arrangementet her
 • Møte med Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet
 • Orientering i styremøtet 20. desember

Januar 2018

 • Alle de fire arbeidsgruppene har møter
 • Utviklingsplanprosjektet har møter med  ledergruppene i sju av sykehusets divisjoner
 • Møte med Ungdomsrådet
 • Møte med foretakstillitsvalgte i TV20
 • Møte med Geografisk samarbeidsutvalg (GSU) Elverum-Hamar
 • Workshop 29. januar:
 • Styresak til styremøtet 30. januar, sak 004-2018

Februar 2018

 • Møte med kommunalsjefer helse og omsorg Gjøvik-Land-Toten 16. februar
 • Styresak til styremøtet 22. februar, sak 015-2018
 • Møte i sentralt helsefaglig råd 23. februar
 • Fagrådsledermøte 23. februar
 • Styringsgruppemøte 27. februar

Mars 2018

 • Møte med de andre foretakene i Helse Sør-Øst vedrørende arbeidet med utviklingsplaner 1. mars
 • Møte med Geografisk samarbeidsutvalg (GSU) Tynset 2. mars
 • Høringsmøte Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF 7. mars
 • Høringsmøte Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) 8. mars
 • Høringsmøte i TV20 8. mars
 • Høringsmøte for kommuner 9. mars
 • Høringsmøte for brukerorganisasjonene 15. mars
 • Orientering om Utviklingsplan til Sykehuset Innlandets politiske refeansegruppe 16. mars
 • Møte i styringsgruppen 20. mars
 • Muntlig orientering i styremøtet i Sykehuset Innlandet 21. mars

April 2018

Kontakt

Har du spørsmål om utviklingsplanen eller hvordan du kan involvere deg i arbeidet?

Kontakt gjerne prosjektleder Ane.Kaurstad@sykehuset-innlandet.no.

Fant du det du lette etter?