HELSENORGE
Helsepersonell i sykehuskorridor, illustrasjonsfoto

Framtidig sykehusstruktur

Arbeidet med en framtidig sykehusstruktur handler om hvordan vi skal møte deg som pasient i framtiden. Planleggingen pågår nå i en konseptfase, som ledes av Helse Sør-Øst RHF. 

Framtidig målbilde

Det er vedtatt et framtidig målbilde for Sykehuset Innlandet. Vi skal vektlegge utviklingen innenfor fire områder: Samhandling med primærhelsetjenesten, prioritering av desentraliserte spesialisthelsetjenester, utvikling av prehospitale tjenester og samling av spesialiserte helsetjenester.

Samhandling

Sykehuset Innlandet har 42 kommuner i vårt opptaksområde. Kommunenes innbyggertall spenner fra 1.350 til 33.500 innbyggere. De fleste kommunene venter befolkningsnedgang i årene som kommer, mens det ventes en betydelig økning i antallet eldre personer i opptaksområdet fram mot 2040.

Ved å utvikle en tettere samhandling med primærhelsetjenesten i kommunene skal vi legge til rette for gode pasientforløp og bidra til at flere pasienter slipper belastende reiser og unødige sykehusinnleggelser. Samarbeid om kompetanse, forskning og innovasjon er viktige områder. Vi er i gang med flere prosjekter for å utvikle digital samhandling innen flere pasientforløp.

Sammen med kommunene i opptaksområdet har vi etablert Helsefellesskap Innlandet, der vi sammen skal finne løsninger tilpasset lokale behov og forutsetninger.

Desentralisering

I den framtidige sykehusstrukturen er målsettingen vår å tilby flere tjenester nærmere der folk bor. For å få til dette må vi ta i bruk nye mobile løsninger, videokommunikasjon og fjernmonitorering. Det åpner for at vi kan gi pasientene behandling, oppfølging og tilgang til spesialistkompetanse uten at de må reise til et akuttsykehus.

Vi skal også være fysisk til stede i distriktene, blant annet med flere distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, akuttsykehus på Tynset og lokalmedisinske tjenester i Valdres, Nord-Gudbrandsdal og på Hadeland. 

Prehospitale tjenester

I Innlandet bor mange mennesker langt fra et sykehus. Ambulansetjenesten utvikler seg fra å være en transportfunksjon til å bli et viktigere kompetanseledd i akuttkjeden. Økt kompetanse og ny teknologi gjør at vi kan starte diagnostisering og avansert behandling utenfor sykehus.

Å utvikle den akuttmedisinske kjeden fra lokale legevakter, via ambulansetjenester til et spesialisert sykehustilbud er et viktig satsingsområde. I dag er det 26 ambulansestasjoner i Innlandet og en luftambulansebase på Dombås. Det skal i tillegg planlegges en ny base for luftambulanse i sammenheng med den nye sykehusstrukturen.

Spesialiserte tjenester

Et viktig utviklingsområde i Sykehuset Innlandets framtidige målbilde handler å samle spesialiserte helsetjenester. Ett av alternativene som utredes i konseptfasen legger til grunn en samling av alle våre spesialiserte tjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt sykehus, Mjøssykehuset.

Det omfatter ansvar for utredning og behandling innenfor for blant annet sykehusbasert psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, kreftkirurgi, karkirurgi, mamma- og endokrinkirurgi, plastikkirurgi, øre-nese-hals kirurgi, spesialisert hjertemedisin, barne- og ungdomsmedisin, traumebehandling, fødselshjelp, kvinnesykdommer, avansert intensivbehandling, nevrologi og onkologi med strålebehandling. For disse tjenestene legges det til grunn at Mjøssykehuset betjener hele Sykehuset Innlandets opptaksområde. Sykehuset vil også ha et stort opptaksområde for lokalsykehusfunksjoner. 

I alternativet med Mjøssykehuset legges det til grunn at det skal være et akuttsykehus i dagens sykehusbygg på Lillehammer og et elektivt sykehus i dagens sykehusbygg på Elverum. I konseptfasen utredes også et null-pluss alternativ, som innebærer en videreutvikling av dagens sykehusstruktur. I dette alternativet legges det til grunn etablering av et erstatningssykehus for sykehuset i Hamar med en hensiktsmessig funksjonsfordeling med sykehuset i Elverum. 

 

Nyheter

Tidslinje

 1. Presenterer rapport om trinnvis utbygging

  Helse Sør-Øst RHF legger 15. februar fram en rapport med vurdering av omstillingsrisiko ved en eventuell trinnvis utbygging. 

  Rapport tilleggsoppdrag konseptfase steg 1 (PDF, helse-sorost.no)
 2. Presenterer rapport om bibehold av medarbeidere

  Sykehuset Innlandet legger fram en rapport med vurdering av risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram til byggestart. Styret godkjenner rapporten 25. januar 2023.

  Rapport tilleggsoppdrag: Bibehold av medarbeidere (PDF)
 3. Bidrar til utredningen

  Sykehuset Innlandet bistår i arbeidet med begge de to områdene som belyses i tilleggsoppdraget i konseptfasen.

  Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF - Tilleggsoppdrag (PDF)
 4. Helseministeren gir oppdrag

  Helseminister Ingvild Kjerkol gir i foretaksmøte 21. november Helse Sør-Øst RHF i oppdrag å belyse to områder som gjelder videreutvikling av Sykehuset Innlandet. Fristen for oppdraget er 10. mars 2023.

  Foretaksmøte om videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF (regjeringen.no)
 5. Går videre med Mjøssykehuset

  Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner 22. september 2022 at alternativet med Mjøssykehuset legges til grunn for den videre utviklingen av Sykehuset Innlandet. Saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet for videre behandling.

  Sykehuset Innlandet HF – hovedprogram og valg av hovedalternativ og tomt for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF (PDF, helse-sorost.no)
 6. Styret anbefaler Mjøssykehuset

  Styret i Sykehuset Innlandet anbefaler 25. august 2022 at alternativet med Mjøssykehuset blir lagt til grunn i de videre utredningene av ny sykehusstruktur. Vedtaket oversendes Helse Sør-Øst RHF for videre behandling.

  Styret anbefaler Mjøssykehuset (sykehuset-innlandet.no)
 7. Utredning i konseptfasen

  Arbeidet i konseptfasen ledes av Helse Sør-Øst RHF. Brukerutvalg, divisjoner, fagmiljøer, tillitsvalgte og vernetjeneste i Sykehuset Innlandet bidrar med innspill.

  Mer om videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF (helse-sorost.no)
 8. Starter konseptfasen

  Arbeidet med ny sykehusstruktur videreføres i konseptfase. Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtar mandat for utredningen.

  Se prosjektmandat for konseptfasen (PDF, helse-sorost.no)
 9. Helseministeren godkjenner planene

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie godkjenner planene for videreutvikling av Sykehuset Innlandet. Vedtaket fattes i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2021.

  Se protokoll fra foretaksmøte 15. juni 2021 (PDF, regjeringen.no)
 10. Vedtar lokalisering

  Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtar at alternativet som er anbefalt av Sykehuset Innlandet skal legges til grunn når arbeidet videreføres i konseptfasen. Vedtaket oversendes Helse- og omsorgsdepartementet for behandling i foretaksmøte.

  Se protokoll fra ekstraordinært styremøte 28. mai 2021 (PDF, helse-sorost.no)
 11. Anbefaler ny sykehusstruktur

  Styret i Sykehuset Innlandet vurderer tre alternativer til ny sykehusstruktur. Styret anbefaler en lokalisering av Mjøssykehuset i Moelv, akuttsykehus i Lillehammer og elektivt sykehus med luftambulansebase i Elverum, samt akuttsykehus på Tynset og lokalmedisinsk og distriktspsykiatrisk virksomhet flere steder. Anbefalingen oversendes Helse Sør-Øst RHF for videre behandling.

  Se protokoll fra styremøte 4. mai 2021 (PDF)
 12. Oppsummerer høringen

  Styret i Helse Sør-Øst RHF gjennomgår høringsuttalelsene og ber Sykehuset Innlandet om å vurdere tre alternativer for ny sykehusstruktur som en del av sin behanding 4. mai 2021.

  Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – oppsummering og vurdering av høringsinnspill (PDF, helse-sorost.no)
 13. Inviterer til høring

  Helse Sør-Øst RHF inviterer kommunene til høring av prosjektrapporten og samfunnsanalysen før saken legges fram for styrebehandling. Høringsfristen er 26. mars 2021.

  Oppsummering av høringsuttalelser (PDF, helse-sorost.no)
 14. Vurderer lokalisering

  Helse Sør-Øst RHF leder en utredning av bygg, lokalisering og bærekraft i den nye sykehusstrukturen. Det skal avklares virksomhetsinnhold og lokalisering for Mjøssykehuset, et akutt- og et elektivt sykehus og lokalmedisinske sentre, samt lokalisering av ny luftambulansebase. Rapporten skal behandles sammen med rapporten om virksomhetsinnhold i styret i Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst RHF i starten av 2021.

  Les rapporten om bygg, lokalisering og bærekraft (PDF, helse-sorost.no)
 15. Utreder virksomhetsinnhold

  En utredning av virksomhetsinnholdet i den nye sykehusstrukturen beskriver hvilke tjenester det bør være i ulike typer sykehus. Rapporten «Konkretisering av virksomhetsinnhold i Sykehuset Innlandet HF» legges fram 29. januar 2020.

  Les rapporten om virksomhetsinnhold (PDF)
 16. Helseministeren godkjenner planene

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie godkjenner planene for Mjøssykehuset. Han stadfester Sykehuset Innlandets framtidige målbilde i foretaksmøtet 8. mars 2019.

  Protokoll fra foretaksmøte 8. mars 2019 (PDF, regjeringen.no)
 17. Helse Sør-Øst RHF vedtar framtidig målbilde

  Det regionale helseforetaket vedtar 31. januar 2019 at spesialiserte funksjoner innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal samles i Mjøssykehuset. Helse Sør-Øst RHF sier at det i tillegg skal være drift to av dagens somatiske sykehus, ett med akuttfunksjon og ett for planlagte behandlinger.

  Styresak 005-2019 i Helse Sør-Øst RHF (PDF, helse-sorost.no)
 18. Helse Sør-Øst RHF gjennomgår utredningen

  Helse Sør-Øst RHF etablerer en arbeidsgruppe som gjennomgår idéfaseutredningen. Arbeidsgruppen gir en faglig anbefaling i forkant av det regionale helseforetakets styrebehandling.

  Rapport: Gjennomgang av idéfaseutredning fremtidig sykehusstruktur for Sykehuset Innlandet (PDF, helse-sorost.no)
 19. Sykehuset Innlandet vedtar framtidig målbilde

  Styret i Sykehuset Innlandet vedtar framtidig målbilde 20. oktober 2017. Målbildet vektlegger utviklingen innenfor fire områder: samhandling med primærhelsetjenesten i kommunene, desentraliserte spesialisthelsetjenester, prehospitale tjenester og spesialiserte tilbud med høy kompetanse. Mjøssykehuset ved Mjøsbrua skal være medisinfaglig knutepunkt i spesialisthelsetjenesten og samhandlingen i Innlandet. Saken oversendes Helse Sør-Øst RHF for videre behandling.

  Styresak 079-2017 i Sykehuset Innlandet (PDF)
 20. Innlandet gir innspill

  Sykehuset Innlandet inviterer til høring. Ved høringsfristen i mai 2017 har 107 instanser levert uttalelser. En rekke pasientorganisasjoner, offentlige instanser, fagforeninger, politiske partier og interessegrupper er blant høringsinstansene. Parallelt med høringen gir sykehusets divisjoner, fagmiljøer og tillitsvalgte interne innspill.

  Les om høringen og høringssvarene (sykehuset-innlandet.no)
 21. Legger fram samfunnsanalyse

  Samfunnsmessige konsekvenser ved ulike modeller blir analysert. Sykehusstyret vedtar i januar 2017 å sende samfunnsanalysen på høring sammen med idéfaserapporten.

  Les samfunnsanalysen (PDF)
 22. Presenterer Idéfaserapport

  En omfattende idéfaserapport legges fram i november 2016. Rapporten understøttes av analyser og delutredninger om faglige utviklingstrekk, kapasitetsbehov, aktivitetsframskrivninger, bygningsmessig tilstand, økonomi og investeringsbehov. Utredningen munner ut i en faglig anbefaling om å samle behandlingstilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus i en modell med ett stort akuttsykehus.

  Les idéfaserapporten (PDF)
 23. Fagmiljøer gir innspill

  Utredningsprogrammet kvalitetssikres av divisjoner, fagråd, tillitsvalgte og Brukerutvalget. I 2016 deltar alle divisjoner i skriftlige innspillsrunder, og fagmiljøene møtes for å diskutere utviklingstrekk og framtidige behov.

 24. Beskriver alternativer

  Sykehuset Innlandet legger fram et utredningsprogram med flere modellalternativer. Det er modeller med ulik grad av samling og aktivitet på ulike steder. I henhold til føringene i Nasjonal helse- og sykehusplan er videreføring av akuttsykehuset på Tynset en forutsetning i alle alternativene.

 25. Får nasjonale føringer

  Regjeringen legger i november 2015 fram Nasjonal helse- og sykehusplan, som gir føringer for spesialisthelsetjenestens utvikling. Planen sier blant annet at fremtidens sykehus i størst mulig grad bør samlokalisere somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Planen vedtas av Stortinget i mars 2016 og legges til grunn i Sykehuset Innlandets idéfaseutredning.

 26. Etablerer kriterier

  Interne fagmiljøer gir innspill om hvordan de ulike modellene skal vurderes. Sykehusstyret vedtar i juni 2015 et sett med vurderingskriterier og effektmål. Den framtidige sykehusstrukturen skal bidra til å realisere:

  • Trygge og gode tilbud
  • God tilgjengelighet
  • Organisering som underbygger gode pasientforløp
  • God ressursutnyttelse

 27. Arrangerer perspektivkonferanse

  En perspektivkonferanse etableres som årlig møteplass for medisinfaglige og politiske perspektiver. Framtidens pasientbehandling er tema.

 28. Etablerer politisk referansegruppe

  Sykehuset Innlandet etablerer i 2014 en politisk referansegruppe som skal gi råd og innspill i utviklingen av den framtidige sykehusstrukturen. I 2015 utvides referansegruppens oppdrag og sammensetning. Referansegruppen har representanter fra begge fylkesting, alle regionråd, KS, Brukerutvalget og Pasient- og brukerombudet.

 29. Får mandat

  Styret i Helse Sør-Øst RHF gir i oktober 2014 godkjenning til oppstart av idéfasen. Det skal utredes framtidige modeller med:

  • nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua

  • 2 store akuttsykehus i Mjøsregionen

  • 3 store akuttsykehus i Mjøsregionen

  • 4 akuttsykehus i Mjøsregionen (nullalternativet, videreføring av dagens modell)

 30. Vedtar utviklingsplan

  Tre høringsprosesser sammenfattes i en utviklingsplan. Sykehuset Innlandet vil utrede ulike modeller for en framtidig sykehusstruktur i en idéfase.

Fant du det du lette etter?