Framtidig sykehusstruktur

Vi skal utvikle pasientens helsetjeneste i Innlandet. I årene som kommer skal vi tilby flere tjenester nærmere pasientens hjem og samle de spesialiserte tjenestene i et nytt sykehus. Det nye Mjøssykehuset blir et sykehus for hele pasienten.


Det er vedtatt et framtidig målbilde for Sykehuset Innlandet. Vi skal vektlegge utviklingen innenfor fire områder: Samhandling med primærhelsetjenesten, prioritering av desentraliserte spesialisthelsetjenester, utvikling av prehospitale tjenester og spesialiserte tilbud med høy kompetanse i Mjøssykehuset.

Samhandling

Sykehuset Innlandet har 42 kommuner i Hedmark og Oppland i opptaksområdet. Kommunenes innbyggertall spenner fra 1.350 til 33.500 innbyggere. Flere kommuner venter befolkningsnedgang i årene som kommer. Det ventes en betydelig økning i antallet eldre personer fram mot 2040.

Ved å utvikle en tettere samhandling med primærhelsetjenesten i kommunene skal vi legge til rette for gode pasientforløp og bidra til at flere pasienter slipper belastende reiser og unødige sykehusinnleggelser. Samarbeid om kompetanse, forskning og innovasjon er viktige områder. Vi er i gang med flere prosjekter for å utvikle digital samhandling innen flere pasientforløp.

Desentralisering

I den nye sykehusstrukturen er målsettingen vår å tilby flere tjenester nærmere der folk bor. For å få til dette må vi ta i bruk nye mobile løsninger, videokommunikasjon og fjernmonitorering. Det åpner for at vi kan gi pasientene behandling, oppfølging og tilgang til spesialistkompetanse uten at de må reise til et akuttsykehus.

Vi skal også være fysisk til stede i distriktene, blant annet med akuttsykehus på Tynset og flere distriktspsykiatriske sentre. Tilbudene ved de lokalmedisinske sentrene på Fagernes og Otta skal videreutvikles og får større roller i den akuttmedisinske kjeden og i oppfølging av kronisk syke. Som et ledd i den desentraliserte utviklingen etablerte vi i 2018 et spesialistsenter på Hadeland hvor pasientene i området kan møte høy kompetanse uten å måtte reise til sykehus.

Prehospitale tjenester

I Innlandet bor mange mennesker langt fra et sykehus. Ambulansetjenesten utvikler seg fra å være en transportfunksjon til å bli et viktigere kompetanseledd i akuttkjeden. Økt kompetanse og ny teknologi gjør at vi kan starte diagnostisering og avansert behandling utenfor sykehus. 

Å utvikle den akuttmedisinske kjeden fra lokale legevakter, via ambulansetjenester til et tverrfaglig spesialisert tilbud ved Mjøssykehuset er et viktig satsingsområde. I dag er det 26 ambulansestasjoner i Innlandet og en luftambulansebase på Dombås. Det skal i tillegg planlegges en ny base for luftambulanse i sammenheng med det nye Mjøssykehuset.

Spesialiserte tjenester

Sykehuset Innlandet har vedtatt et målbilde om et nytt Mjøssykehus ved Mjøsbrua. Dette blir det medisinfaglige knutepunktet i den nye sykehusstrukturen. Her vil våre spesialiserte tjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling være samlet under et tak. Det gjør at vi i framtiden kan behandle hele pasienten på ett sted.

Mjøssykehuset vil ha alle spesialiserte funksjoner for hele Innlandets befolkning. Det omfatter ansvar for utredning og behandling innenfor for blant annet sykehusbasert psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, kreftkirurgi, karkirurgi, mamma- og endokrinkirurgi, plastikkirurgi, øre-nese-hals kirurgi, spesialisert hjertemedisin, barne- og ungdomsmedisin, traumebehandling, fødselshjelp, kvinnesykdommer og avansert intensivbehandling. Samlingen av kompetanse innenfor disse fagområdene gjør at pasientene i Innlandet kan få tverrfaglig, spesialisert behandling på Mjøssykehuset. Det nye sykehuset vil også ha et stort opptaksområde for lokalsykehusfunksjoner.

Byggestart ved Mjøssykehuset planlegges i 2024-25. I tillegg til det nye sykehuset skal det utvikles et akuttilbud og et elektivt tilbud i to av dagens sykehusbygg. Hvilke sykehus og hva slags virksomhet det skal være der utredes i regi av Helse Sør-Øst RHF.

 


Illustrasjon av Sykehuset Innlandets framtidige målbilde

Illustrasjon av Sykehuset Innlandets framtidige målbilde

        

Les mer

 • Sentrale dokumenter

  Utviklingsarbeidet har foregått over mange år. Her er en oversikt over sentrale dokumenter og aktuelle styresaker i utviklingsprosessen.

 • Vedtak

  Sykehuset Innlandets framtidige målbilde er vedtatt på tre beslutningsnivåer.

 • Politisk referansegruppe

  Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe gir råd og innspill i utviklingsprosessen.

 • Idéfaserapport

  Sykehuset Innlandets idéfaserapport beskriver faglige utviklingstrekk og vurderer ulike modeller for en framtidig sykehusstruktur.

 • Perspektivkonferansen 2020

  Honne hotell og konferansesenter, 14. februar 2020

Tidslinje

 1. Vurderer lokalisering

  Helse Sør-Øst RHF leder en utredning av bygg, lokalisering og bærekraft. Det skal avklares hvilke av dagens sykehus som skal være henholdsvis akutt- og elektivt sykehus. Rapporten skal behandles sammen med rapporten om virksomhetsinnhold i styret i Helse Sør-Øst RHF i 2020.

  Prosjektmandat
 2. Utreder virksomhetsinnhold

  En utredning av virksomhetsinnholdet i den nye sykehusstrukturen beskriver hvilke tjenester det bør være i ulike typer sykehus. Rapporten «Konkretisering av virksomhetsinnhold i Sykehuset Innlandet HF» legges fram 29. januar 2020.

  Les rapporten om virksomhetsinnhold her
 3. Helseministeren godkjenner planene

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie godkjenner planene for Mjøssykehuset. Han stadfester Sykehuset Innlandets framtidige målbilde i foretaksmøtet 8. mars 2019.

  Protokoll fra foretaksmøte 8. mars 2019
 4. Helse Sør-Øst RHF vedtar framtidig målbilde

  Det regionale helseforetaket vedtar 31. januar 2019 at spesialiserte funksjoner innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal samles i Mjøssykehuset. Helse Sør-Øst RHF sier at det i tillegg skal være drift to av dagens somatiske sykehus, ett med akuttfunksjon og ett for planlagte behandlinger.

  Styresak 005-2019 i Helse Sør-Øst RHF
 5. Helse Sør-Øst RHF gjennomgår utredningen

  Helse Sør-Øst RHF etablerer en arbeidsgruppe som gjennomgår idéfaseutredningen. Arbeidsgruppen gir en faglig anbefaling i forkant av det regionale helseforetakets styrebehandling.

  Rapport: Gjennomgang av idéfaseutredning fremtidig sykehusstruktur for Sykehuset Innlandet
 6. Sykehuset Innlandet vedtar framtidig målbilde

  Styret i Sykehuset Innlandet vedtar framtidig målbilde 20. oktober 2017. Målbildet vektlegger utviklingen innenfor fire områder: samhandling med primærhelsetjenesten i kommunene, desentraliserte spesialisthelsetjenester, prehospitale tjenester og spesialiserte tilbud med høy kompetanse. Mjøssykehuset ved Mjøsbrua skal være medisinfaglig knutepunkt i spesialisthelsetjenesten og samhandlingen i Innlandet. Saken oversendes Helse Sør-Øst RHF for videre behandling.

  Styresak 079-2017 i Sykehuset Innlandet
 7. Innlandet gir innspill

  Sykehuset Innlandet inviterer til høring. Ved høringsfristen i mai 2017 har 107 instanser levert uttalelser. En rekke pasientorganisasjoner, offentlige instanser, fagforeninger, politiske partier og interessegrupper er blant høringsinstansene. Parallelt med høringen gir sykehusets divisjoner, fagmiljøer og tillitsvalgte interne innspill.

  Les om høringen og høringssvarene her
 8. Legger fram samfunnsanalyse

  Samfunnsmessige konsekvenser ved ulike modeller blir analysert. Sykehusstyret vedtar i januar 2017 å sende samfunnsanalysen på høring sammen med idéfaserapporten.

  Les samfunnsanalysen her
 9. Presenterer Idéfaserapport

  En omfattende idéfaserapport legges fram i november 2016. Rapporten understøttes av analyser og delutredninger om faglige utviklingstrekk, kapasitetsbehov, aktivitetsframskrivninger, bygningsmessig tilstand, økonomi og investeringsbehov. Utredningen munner ut i en faglig anbefaling om å samle behandlingstilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus i en modell med ett stort akuttsykehus.

  Les idéfaserapporten her
 10. Fagmiljøer gir innspill

  Utredningsprogrammet kvalitetssikres av divisjoner, fagråd, tillitsvalgte og Brukerutvalget. I 2016 deltar alle divisjoner i skriftlige innspillsrunder, og fagmiljøene møtes for å diskutere utviklingstrekk og framtidige behov.

 11. Beskriver alternativer

  Sykehuset Innlandet legger fram et utredningsprogram med flere modellalternativer. Det er modeller med ulik grad av samling og aktivitet på ulike steder. I henhold til føringene i Nasjonal helse- og sykehusplan er videreføring av akuttsykehuset på Tynset en forutsetning i alle alternativene.

 12. Får nasjonale føringer

  Regjeringen legger i november 2015 fram Nasjonal helse- og sykehusplan, som gir føringer for spesialisthelsetjenestens utvikling. Planen sier blant annet at fremtidens sykehus i størst mulig grad bør samlokalisere somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Planen vedtas av Stortinget i mars 2016 og legges til grunn i Sykehuset Innlandets idéfaseutredning.

 13. Etablerer kriterier

  Interne fagmiljøer gir innspill om hvordan de ulike modellene skal vurderes. Sykehusstyret vedtar i juni 2015 et sett med vurderingskriterier og effektmål. Den framtidige sykehusstrukturen skal bidra til å realisere:

  • Trygge og gode tilbud
  • God tilgjengelighet
  • Organisering som underbygger gode pasientforløp
  • God ressursutnyttelse

 14. Arrangerer perspektivkonferanse

  En perspektivkonferanse etableres som årlig møteplass for medisinfaglige og politiske perspektiver. Framtidens pasientbehandling er tema.

 15. Etablerer politisk referansegruppe

  Sykehuset Innlandet etablerer i 2014 en politisk referansegruppe som skal gi råd og innspill i utviklingen av den framtidige sykehusstrukturen. I 2015 utvides referansegruppens oppdrag og sammensetning. Referansegruppen har representanter fra begge fylkesting, alle regionråd, KS, Brukerutvalget og Pasient- og brukerombudet.

 16. Får mandat

  Styret i Helse Sør-Øst RHF gir i oktober 2014 godkjenning til oppstart av idéfasen. Det skal utredes framtidige modeller med:

  • nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua
  • 2 store akuttsykehus i Mjøsregionen
  • 3 store akuttsykehus i Mjøsregionen
  • 4 akuttsykehus i Mjøsregionen (nullalternativet, videreføring av dagens modell)

 17. Vedtar utviklingsplan

  Tre høringsprosesser sammenfattes i en utviklingsplan. Sykehuset Innlandet vil utrede ulike modeller for en framtidig sykehusstruktur i en idéfase.

Nyheter

 • 11.08.2020
  Gjennomfører samfunnsanalyse

  Helse Sør-Øst har gitt konsulentselskapet COWI har sammen med analyseselskapet Vista Analyse oppdraget med å utføre en samfunnsanalyse for ny sykehusstruktur i Innlandet.

 • 25.04.2020
  Prosjektarbeidet for videreutvikling av Sykehuset Innlandet

  Beredskapssituasjonen knyttet til håndtering av koronautbruddet fører til at prosjektarbeidet med ny sykehusstruktur i Innlandet vil bli forlenget. Det tas sikte på at saken kan behandles i løpet av høsten og at den videre framdriftsplanen...

 • 30.01.2020
  En robust struktur for god pasientbehandling i Sykehuset Innlandet

  Styringsgruppen for ny sykehusstruktur i Innlandet har i dag godkjent rapporten som konkretiserer mulig virksomhetsinnhold i de ulike enhetene i det framtidige Sykehuset Innlandet.

 • 06.09.2019
  Nytt fylkesting til Perspektivkonferansen

  Sykehuset Innlandet inviterer hele det nye fylkestinget i Innlandet til sin perspektivkonferanse 14. februar 2020.

 • 24.05.2019
  Klart for utredning av virksomhetsinnhold

  Helse Sør-Øst RHF har vedtatt et prosjektmandat for arbeidet med å konkretisere virksomhetsinnholdet i den framtidige sykehusstrukturen i Innlandet.

 • 31.01.2019
  Vedtak om Mjøssykehus ved Mjøsbrua

  Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok 31. januar et målbilde for videreutviklingen av Sykehuset Innlandet.

 • 08.01.2019
  Bent Høie til Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie kommer til Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse 1. februar. Den årlige konferansen for politikere i Innlandet setter fokus på medisinske og teknologiske utviklingstrekk og muligheter det kan gi i fra...

 • 05.11.2018
  Åpner spesialistsenter på Hadeland

  Sykehuset Innlandet etablerer flere polikliniske tjenester og røntgentilbud til befolkningen på Hadeland. Etableringen av et lokalt spesialistsenter gjør at flere pasienter kan få undersøkelser og behandling lokalt, framfor å måtte reise til sykehus.

 • 28.06.2018
  Fortsetter utviklingen av framtidig sykehusstruktur

  Helse Sør-Øst RHF har etablert en arbeidsgruppe som skal bringe Sykehuset Innlandet HFs idéfaserapport frem til styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF. Styrebehandling skal etter planen skje innen utgangen av 2018.

 • 21.12.2017
  Perspektivkonferanse om framtidig målbilde

  Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse 2018 vil omhandle flere hovedområder i sykehusets framtidige målbilde. Samhandling, desentralisering, prehospitale tjenester og spesialisert pasientbehandling blir alle viktige tema når fagfolk og p...

 • 20.12.2017
  Investerer i nye tjenester på Hadeland

  Styret i Sykehuset Innlandet vedtok i dag å investere 6,1 millioner kroner til utvikling av flere spesialisthelsetjenester på Hadeland. – Desentralisering av flere tjenester er en viktig del av vårt framtidige målbilde, sier Alice Beathe An...

 • 18.12.2017
  Irene Dahl Andersen til Perspektivkonferansen

  Viseadministrerende direktør Irene Dahl Andersen ved Sykehuset Østfold kommer til Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse 20. januar. Hun vil fortelle politikerne i Innlandet om erfaringene med å samle somatikk og psykisk helsevern i det...

 • 20.10.2017
  Styret vil ha Mjøssykehus

  Styret ga 20. oktober sin tilslutning til et framtidig målbilde med et samlet tilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i en modell med ett stort akuttsykehus, kalt Mjøssykehuset. Vedtaket var enstemmig.

 • 13.10.2017
  Mjøssykehus for hele Innlandet

  Administrerende direktør i SI, Alice Beathe Andersgaard, anbefaler i sin innstilling til styret å samle spesialiserte tjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt sykehus ved Mjøsbrua.

 • 23.06.2017
  ​Vurderer flere tjenester i Nord-Gudbrandsdal

  Sykehuset Innlandet går sammen med kommunene i Nord-Gudbrandsdal om å vurdere hvordan det lokalmedisinske senteret på Otta kan videreutvikles. Samarbeidet kan legge til rette for flere desentraliserte spesialisthelsetjenester.

 • 16.06.2017
  Vil desentralisere flere tjenester

  Styret i Sykehuset Innlandet vil etablere flere spesialisthelsetjenester på Hadeland. Opprettelsen av polikliniske tilbud ved årsskiftet kan være forløperen til et lokalmedisinsk senter i området. Samtidig vil Sykehuset Innlandet se på m...

 • 24.04.2017
  Temamøte: Akuttmedisin – når det haster!

  Ved hjelp av ny teknologi og effektiv kommunikasjon vil ambulansetjenesten spille en viktig rolle i en fremtidig sykehusstruktur. Sykehuset Innlandet setter fokus på utviklingen av akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus i det tredje tema...

 • 21.04.2017
  Temamøte: Samlokalisering av psykiatri, rus og somatikk

  Hvorfor bør behandlingstilbud innen psykisk helsevern, rus og somatikk samlokaliseres? Erfaringer fra det nye sykehuset i Østfold presenteres på det andre temamøtet i høringsperioden for en fremtidig sykehusstruktur i Innlandet.

 • 20.03.2017
  Temamøte: Pasientens helsetjeneste i Innlandet

  Hvordan kan organisering bidra til å skape pasientens helsetjeneste? Sykehuset Innlandet setter fokus på samhandling i det første temamøtet som avholdes i høringsperioden for en fremtidig sykehusstruktur.

 • 20.03.2017
  – 7 av 10 konsultasjoner kan desentraliseres

  Flere spesialiserte tjenester skal samles i en fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Men hvilke tjenester kan desentraliseres? Sykehuset Innlandet orienterte 20. mars den politiske referansegruppen om hvilket innhold som kan tenkes utenfor akuttsykehus.

 • 23.02.2017
  Forventer 8 milliarder kroner til Innlandet

  Styreleder Anne Enger forventer at Innlandet får 8 milliarder kroner til trinnvis utvikling av en fremtidig sykehusstruktur.

 • 01.02.2017
  Inviterer til høring om fremtidig sykehusstruktur

  Sykehuset Innlandet setter i dag i gang høring av en idéfaserapport om fremtidig sykehusstruktur. Høringsspørsmålene omhandler flere aktuelle temaer om fremtidens pasientbehandling i Innlandet.

 • 20.12.2016
  Olav Røise til perspektivkonferansen

  Professor Olav Røise som er spesialist i ortopedi og tidligere klinikkleder ved Oslo Universitetssykehus kommer til Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse 14. januar.

 • 25.11.2016
  Politisk referansegruppe besøkte sykehus i Østfold

  Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe besøkte Sykehuset Østfold 24.-25. november. Referansegruppen besøkte det elektive sykehuset i Moss og det nye akuttsykehuset på Kalnes, der somatikk, psykisk helsevern og rus er samlet under ett tak.

 • 18.11.2016
  Idéfaserapporten sendes på høring

  Styret i Sykehuset Innlandet har godkjent at idéfaserapporten om en framtidig sykehusstruktur sendes ut på høring etter at samfunnsanalysen kommer 12. januar. Høringsfristen blir satt til 12. mai 2017.

 • 10.11.2016
  Anbefaler hovedsykehus ved Mjøsbrua og velutbygde lokale tilbud

  Administrerende direktør, Morten Lang-Ree, anbefaler styret i Sykehuset Innlandet å etablere et hovedsykehus ved Mjøsbrua som samler spesialiserte tjenester innen somatikk, psykisk helsevern og rus. Det skal åpne for flere tjenester nærmere pasientene.

 • 19.10.2016
  Én måned til sykehusinnstilling

  18. november vil styret i Sykehuset Innlandet vurdere aktuelle modeller for en fremtidig sykehusstruktur. Her noen av spørsmålene som stilles én måned før innstillingen.

 • 07.09.2016
  Stort investeringsbehov i dagens sykehusstruktur

  En fersk rapport viser at det må investeres om lag 10,4 milliarder kroner dersom dagens sykehusstruktur skal gi mulighet for forsvarlig sykehusdrift fram til 2040. Beregningene gir Sykehuset Innlandet et sammenligningsgrunnlag når aktuelle...

 • 07.09.2016
  Vil avklare fremtidig struktur i juni 2017

  Sykehuset Innlandet fremskynder avklaringen av fremtidig sykehusstruktur. Styret legger opp til innstilling, høring og avklaring i løpet av det kommende året.

Fant du det du lette etter?